رییس جمهور در جلسه هیئت دولت ۹۹/۵/۲۹ در خصوص نوسانات این روزهای بورس

رییس جمهور در جلسه هیئت دولت ۹۹/۵/۲۹ در خصوص نوسانات این روزهای بورس: ♦ بازار بورس یک بازاری است که همیشه مراقبت می‌کنیم همواره در دولت به وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دوستان شورایعالی بورس تاکید می‌کنم که از بورس مراقبت کنند. ♦ منتها مردم بدانند که این ذات بازار بورس است، خط مستقیم […]